ActivitiesAnnouncement

Hội Thảo Thông Tin 07/26/2019 – Anaheim Housing và Chương Trình Phúc Lợi Xã Hội

Cộng Đồng Người Việt Nam California sẽ tổ chức Hội Thảo Thông Tin vào thứ sáu ngày 26 tháng 7 năm 2019 tại Trụ Sở Cộng Đồng từ 10 giờ đến 12 giờ về các chương trình phúc lợi xã hội (SSI, SSDI, Medicare, Medical) và thành phố Anaheim nhận đơn housing trong thời gian sắp tới.

CHƯƠNG TRÌNH SỐ 8 HOUSING cho Cư Dân hoặc làm việc tại ANAHEIM

Source: Anaheim Housing Authority

Danh Sách Chờ Đợi sẽ được mở Thời Gian: 29 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 8 năm 2019

Ghi Danh Trực Tuyến

https://anaheim.myhousing.com/

Flyer Thông Tin

Thông Cáo

Những Câu Hỏi Thường Gặp