AnnouncementSocalGas

Gas Assistance Fund and Electricity Assistance Fund

Do you need help paying your Gas bills and Electricity bill? Gas Assistance Fund (GAF) and Electricity Assistance Fund (EAF) offer a one-time grant to help customers pay their natural gas and electricity bills. The program eligibility is based on your income. Please call us to make an appointment.

Quý vị cần giúp đỡ trả tiền điện và gas ? Chương trình GAF và EAF là chương trình giúp đỡ 1 lần trả tiền điện và gas của quý vị. Điều kiện chương trình dựa vào mức lương thu nhập của quý vị. Xin liên lạc với chúng tôi để đặt hẹn.