Quoc Tich Hoa Ky

Cập Nhật Mới Thi Quốc Tịch 2020

Vào ngày 13 tháng 11 năm 2020, USCIS thông báo sẽ thực hiện một phiên bản sửa đổi của bài thi quốc tịch trong thời gian sắp tới.

Mục Đích

Để kiểm tra sự hiểu biết của đương đơn về lịch sử và dân sự Hoa Kỳ, phù hợp với các yêu cầu luật định đồng thời giúp các đương đơn có thêm cơ hội tìm hiểu về Hoa Kỳ, USCIS ra thông báo về việc gia tăng các câu hỏi về Kiến thức về lịch sử và chính phủ cũng như trách nhiệm của công dân Hoa Kỳ, cụ thể:

Nội Dung