ProgramsWorkshops

Hội Thảo về Tự Chăm Sóc Bệnh Tiểu Đường -Self Care for Diabetes

Cộng Đồng Người Việt Nam California cùng với tổ chức Asian American Business Women Association tổ chức thành công các buổi hội thảo về Tự Chăm Sóc Bệnh Tiểu Đường mỗi thứ 2 hàng tuần từ ngày 12 tháng 11 tới 17 tháng 12 năm 2018.