ActivitiesProgramsSocalGas

Giảm Tiền Hóa Đơn Năng Lượng CARE – Bắt Đầu Từ Tháng Sáu 2021

Cộng Đồng sẽ điền đơn Giảm Tiền Gas vào mỗi thứ 6 hàng tuần từ 11 giờ 30 tới 12 giờ 30 chiều bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 năm 2021 tại Trụ Sở Cộng Đồng (12755 Brookhurst St, #116, Garden Grove, CA 92840) . Nếu quí vị cần giúp đỡ điền đơn miễn phí, xin liên lạc với chúng tôi tại số điện thoại 657-345-4231.

Chương Trình Giảm Tiền Trong Hóa Đơn Năng Lượng của California (CARE) cho phép những khách hàng đủ điều kiện của SoCalGas® khoản giảm giá 20 phần trăm hóa đơn gas hàng tháng của họ. Khoản chiết khấu này được áp dụng trên các hóa đơn gas hàng tháng sau ngày đơn xin này được SoCalGas chấp thuận.

CÓ HAI CÁCH XÉT ĐỦ ĐIỀU KIỆN: CHƯƠNG TRÌNH TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ THU NHẬP TỐI ĐA CỦA HỘ GIA ĐÌNH

☑ CHƯƠNG TRÌNH TRỢ CẤP XÃ HỘI

Nếu quý vị hoặc bất kỳ người nào trong hộ gia đình của quý vị nhận phúc lợi từ bất kỳ các chương trình sau:

– Medi-Cal/Medicaid

– Medi-Cal dành cho Gia đình A & B

– Phúc lợi Phụ nữ, Trẻ sơ sinh & Trẻ em (WIC)

– CalWORKs (TANF)1 / Tribal TANF

– Head Start Thu nhập Đủ điều kiện

— Dành cho Bộ lạc – Hỗ trợ Chung từ Cục Đặc trách Dân bản thổ (BIA)

– CalFresh (Tem Thực Phẩm)

– Chương trình Quốc gia Ăn trưa tại Trường (NSLP)

– Chương trình Hỗ trợ Năng lượng tại Nhà

– Thu nhập thấp (LIHEAP)

– Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI)

☑ THU NHẬP TỐI ĐA CỦA HỘ GIA ĐÌNH (Có hiệu lực từ ngày 1/6/2021 ĐẾN 31/5/2022)

Số Thành Viên Trong Gia Đình :

Tổng Thu Nhập Hàng Năm

1-2: $34,840

3: $43,920

4: $53,000

5: $62,080

6: $71,160

7: $80,240

8: $89,320

Thêm 1 thành viên + thêm $9,080

☑ ĐIỀU KIỆN THAM GIA:

1) Quý vị phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện trong bảng trên.

2) Hóa đơn gas phải có tên quý vị và địa chỉ phải là địa chỉ cư ngụ chính của quý vị.

3) Quý vị không được tuyên bố là người phụ thuộc trên bản khai thuế của người khác khác ngoài vợ/chồng của mình.

4) Quý vị phải tái xác nhận lại đơn xin của mình khi được yêu cầu.

5) Quý vị phải thông báo cho SoCalGas trong vòng 30 ngày nếu mình không còn hội đủ điều kiện.

6) Quý vị có thể được yêu cầu xác minh hội đủ điều kiện chương trình CARE.

☑ NỘP BẢN ĐƠN ĐÃ HOÀN TẤT SỬ DỤNG MỘT TRONG CÁC CÁCH THỨC DƯỚI ĐÂY

1) Truy cập trang mạng myaccount.socalgas.com hoặc