ActivitiesCitizenship classes - Luyện thi Quốc Tịch - ESL class - Tiếng Anh căn bảnESL classes- Tiếng Anh căn bảnPrograms

Lớp Học Cộng Đồng 2021- ESL and Citizenship Classes 2021

Các lớp học cộng đồng hiện tại đang còn tiếp tục nhận các học viên.

 • Lớp Học ESL
  • Thứ 3 – Cô Alex – 10:30 AM – 12:00 AM (English only)
  • Thứ 7 – Thầy Khôi – 10:30 AM – 12:00 PM
 • Lớp Học Quốc Tịch
  • Quốc Tịch mỗi thứ 4 – Cô Alex – 10:00 AM – 11:30 AM (English only)
  • Quốc Tịch mỗi thứ 6 – Thầy Khôi – 10:00 AM – 11:30 AM
  • Quốc Tịch mỗi thứ 7 – Thầy Khôi – 9:00 AM – 10:30 AM (Khai Giảng ngày 2 tháng 10 năm 2021)

Ghi danh xin liên lạc (657) 345-4231 hoặc https://forms.gle/ZfR826o1dguYb35K6