Old Flags ReplacementPrograms

Vietnamese American Old Flags Replacement in March 2019 – Thay Mới Quốc Kỳ Việt Mỹ Tháng 3 2019

Vào ngày 23 tháng 3 năm 2019, Cộng Đồng Người Việt Nam California cùng với Ủy Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa Quốc Gia thay mới các quốc kỳ cũ và rách do thời gian và thời tiết.

Dưới đây là những hình ảnh quá trình thay mới các quốc kỳ tại 2 địa điểm khu chợ Anh Minh và Thánh Đường Sài Gòn.

Saigon Center

Thánh Đường Sài Gòn

Nếu quí vị cần thay các quốc kì Việt Mỹ, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại (657) – 345 – 4231