COVID-19-Resources

Quỹ Hỗ Trợ Tiểu Thương của Tiểu Bang California – California Grant for Small Businesses 2020

Chương trình grant hỗ trợ Covid19 cho các Tiểu Thương của Tiểu Bang Cali sẽ bắt đầu nhận đơn vào ngày 30 tháng 12 năm 2020 tại:www.CAreliefgrant.com

Nếu doanh nghiệp của quý vị hội đủ điều kiện, xin nộp đơn ngay vì đơn sẽ đóng cửa vào ngày 8 tháng 1 năm 2020A grant program for small business from the state of California will be open on Dec 30, 2020 and will be closed on Jan 8 2021 at: