COVID-19-Resources

Phúc Lợi Pandemic EBT (P-EBT) bắt đầu trong tháng 5

Phúc Lợi Pandemic EBT (P-EBT) sẽ sớm hoạt động cho các gia đình hội đủ điều kiện tại California

Do coronavirus (COVID-19), trẻ em đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá ở trường sẽ nhận được thêm lợi ích thực phẩm. Những lợi ích thực phẩm này được gọi là lợi ích Pandemic EBT hoặc P-EBT. Phúc lợi P-EBT giúp các gia đình ở California mua thực phẩm khi các trường học đóng cửa vì trường hợp khẩn cấp coronavirus.

Các gia đình sẽ nhận được tới $365 mỗi đứa trẻ đủ điều kiện trong thẻ P-EBT để sử dụng cho thực phẩm và đồ tạp hóa. Các gia đình có trẻ em nhận trợ cấp CalFresh, Medi-Cal hoặc Foster Care không cần phải nộp đơn. Hầu hết sẽ nhận được thẻ P-EBT qua thư trong tháng Năm. Thẻ P-EBT sẽ bắt đầu chuyển đến trong tháng 5 năm 2020.

Các gia đình có trẻ em đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá và không nhận được thẻ P-EBT trong thư, phải ghi danh trực tuyến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Ứng dụng trực tuyến sẽ ra mắt vào cuối tháng 5.

Thông tin chi tiết sẽ được đăng ở