Chương Trình Hỗ Trợ Cho Thuê Westminster CARES (WCARES)

Chương trình hỗ trợ cho thuê Westminster CARES (WCARES) dành cho cư dân Westminster có tiền thu nhập thập đủ điều kiện không kiếm được hơn 50% tiền Thu Nhập Trung Bình (AMI) và bị ảnh hưởng về tài chính bởi COVID-19Thời gian nhận đơn: Thứ 4, 13 tháng 1 năm 2021 cho đến ngày 28 tháng 1 năm 2021.Quý vị vào đây để xem chi tiết các giấy tờ cần nộp và cách gởi đến !

https://www.westminster-ca.gov/civicax/filebank/blobdload.aspx?t=46951.54