News

Shrine of Vietnam Nation and Vietnamese Heroes – Bàn Thờ Tổ Quốc cùng Các Chiến Sĩ và Đồng Bào Tử Nạn Trung Trinh Liệt Quốc

Ngày mùng 18 tháng 7 năm Mậu Tuất, ngày của Thiên Địa, nhân hiếu đạo với Trời Đất Tổ Tiên, lập bàn thờ Tổ Quốc Tiền Nhân anh hùng vị quốc vong thân và đồng bào tử nạn trung tinh liệt quốc. Ngưỡng mong, Thiên Địa Nhân hòa, quốc thái dân an, khắp nơi mùa màng tươi tốt. Ngưỡng nguyện, hết lòng hết sức, làm lành lánh dữ, cung hiến tận lòng, vì nhân sạnh vạn vật.

On this day, in the Vietnamese culture, is the Day of God. We humanbeing, knowing of the traditions of appreciation and respect, putting together the shrine of the Vietnam nation and the Vietnamese heroes who died protecting the country. We pray for the peace of the world, a world of free of hunger. We make a pledge to serve the people to the last of our breath. May God blesses us strength in our daily actions to fulfill these pledges.

Namo Amitabha Buddha.

Namo Amitabha Buddha.

Namo Amitabha Buddha.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.