ProgramsWorkshops

Hội Thảo Alzheimer – Alzheimer Workshops

Cộng Đồng Người Việt Nam California cùng với tổ chức Asian American Business Women Association tổ chức thành công các buổi hội thảo về Alzheimer mỗi thứ 2 hàng tuần từ ngày 02 tháng 7 tới 23 tháng 7 năm 2018.

Cô Huỳnh Kim Yến đang thuyết trình về hội chứng Alzheimer