ActivitiesFood DistributionPrograms

Food Distribution 2023 – Phân Phát Thực Phẩm 2023

Chúng tôi rất vui khi được đối tác với OC Food Bank trong 2 năm qua giúp vận chuyển các thùng đồ ăn cho các bác cao niên trên 65 tuổi mỗi tháng 1 lần. Các bác trên 65 tuổi đã ghi danh với OC Food Bank cần nhận thùng đồ ăn tại văn phòng của chúng tôi vào đầu tháng, xin gởi cho chúng tôi giấy màu xanh để chúng tôi nhận giùm. Nếu quí vị chưa có ghi danh thì xin tới văn phòng của chúng tôi để chúng tôi copy ID và nộp cho OC Food Bank. Xin đừng ngần ngại mà hãy liên lạc với chúng tôi tại số điện thoại 657-345-4231.

We are happy to be a partner with OC Food Bank for 2 years. We help deliver food boxes to seniors over 65 years old once per month. Seniors who applied with OC Food Bank can pick up food boxes at our office. Please bring the green paper to us so that we can pick it up for you at OC Food Bank. Seniors who do not apply with OC Food Bank please come to our office with your Driver’s License. We will copy your Driver’s License and help you apply to receive a food box. Please feel free to contact us at 657-345-4231.