Food Distribution

Phân Phát Thực Phẩm – Food Distribution on 07/28/2020

Cộng Đồng Người Việt Nam California cùng các hội đoàn phân phối thực phẩm và đem thực phẩm đến đồng hương vào thứ 3 ngày 28 tháng 7 năm 2020.

Quý vị cần thực phẩm, xin liên lạc với chúng tôi tại số điện thoại (657) 345-4231. Chúng tôi có đem thực phẩm cho đến đồng hương là người già không có phương tiện đi lại, hoặc bệnh tật.

Ngoài ra, Cộng Đồng khuyến khích mọi người trả lời bảng câu hỏi Thống Kê Dân Số 2020. Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc trả lời bảng câu hỏi Thống Kê Dân Số 2020, kính mời quý vị đến văn phòng vào mỗi thứ hai từ 9 giờ sáng tới 1 giờ chiều.