Food Distribution

Phân Phát Thực Phẩm Tuần Đầu Tiên – Food Distribution on First Week of June 2020

Cộng Đồng Người Việt Nam California bắt đầu đợt đầu tiên vào ngày thứ hai 01 tháng 06 và thứ ba 02 tháng 6 cho phần thực phẩm đến quý đồng hương tại Trụ Sở Cộng Đồng tại địa chỉ 12755 Brookhurst St, #116, Garden Grove, CA 92840.

Chúng tôi rất cảm ơn ông Mark Anthony Paredes, Orange County Labor Federation, the OC Asian Pacific American Labor Alliance Chapter, và APALA đã cùng nhau giao thực phẩm đến tay của các người già và cư dân ở thành phố Westminster, Garden Grove, Santa Ana, Fountain Valley và Anaheim.

Chúng tôi có giao đến tận nhà cho các quý vị đồng hương là người già và những vị khó khăn trong việc đi lại. Xin quý vị gọi cho chúng tôi tại số điện thoại 657-345-4231.

Lưu ý: xin quý vị gọi điện thoại cho chúng tôi trước để kiểm tra thực phẩm còn hay không. Mỗi hộ gia đình chỉ nhận được 1 thùng thực phẩm mỗi tuần.

_____________________________________

First Week – Food Distribution

Vietnamese Community of the Southern Californians (Vietsocal) started to distribute food on Monday, June 1st and Tuesday, June 2nd to everyone at Vietsocal Headquarter, 12755 Brookhurst St, #116, Garden Grove, CA 92840.

We also thank to Mr. Mark Anthony R. Paredes, Orange County Labor Federation, the OC Asian Pacific American Labor Alliance Chapter, and APALA connected together to bring needed food to seniors and families throughout the Westminster, Garden Grove, Santa Ana, Fountain Valley and Anaheim area.

We also deliver food to seniors and people have difficulties in transportation. Please call us at our phone number 657-345-4231.

Note: Please call us to check if food is available. Each household only has 1 box per week.

Video