Food Distribution

Phân Phát Thực Phẩm – Food Distribution on First Week of July 2020

Cộng Đồng Người Việt Nam California phân phối thực phẩm và đem thực phẩm đến người già neo đơn vào thứ 5 ngày 02 tháng 07 năm 2020.

Quý vị cần thực phẩm, xin liên lạc với chúng tôi tại số điện thoại (657) 345-4231. Chúng tôi có đem thực phẩm cho đến đồng hương là người già hay những quý vị gặp khó khăn trong việc đi lại.