Old Flags Replacement

Vietnamese American Old Flags Replacement in July 2020 – Thay Mới Quốc Kỳ Việt Mỹ Tháng 7 2020

Vào ngày 01/07 và 02/07 năm 2020, Cộng Đồng Người Việt Nam California cùng với Ủy Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa Quốc Gia thay mới các quốc kỳ cũ và rách do thời gian và thời tiết.

Dưới đây là những hình ảnh quá trình thay mới các quốc kỳ tại 3 địa điểm chùa Sùng Nghiêm, building nhìn ra fwy 22, và tòa soạn báo Việt Mỹ.

Chùa Sùng Nghiêm

Building Fwy 22

Tòa Soạn Báo Việt Mỹ