Food Distribution

Phân Phát Thực Phẩm Tuần Thứ Hai – Food Distribution on Second Week of June 2020

Cộng Đồng Người Việt Nam California đã phân phát thực phẩm vào ngày thứ ba 09 tháng 06 đến quý đồng hương tại Trụ Sở Cộng Đồng tại địa chỉ 12755 Brookhurst St, #116, Garden Grove, CA 92840 cũng như giao thực phẩm đến những gia đình có người già, người khuyết tật, gia đình có lợi tức thấp

Chúng tôi rất cảm ơn ông Mark Anthony Paredes, Orange County Labor Federation, the OC Asian Pacific American Labor Alliance Chapter, và APALA đã cùng nhau giao thực phẩm đến tay của các người già và cư dân ở thành phố Westminster, Garden Grove, Santa Ana, Fountain Valley và Anaheim.

Chúng tôi có giao đến tận nhà cho các quý vị đồng hương là người già và những vị khó khăn trong việc đi lại. Xin quý vị gọi cho chúng tôi tại số điện thoại 657-345-4231.

Lưu ý: xin quý vị gọi điện thoại cho chúng tôi trước để kiểm tra thực phẩm còn hay không. Mỗi hộ gia đình chỉ nhận được 1 thùng thực phẩm mỗi tuần.


Second Week – Food Distribution Vietnamese Community of the Southern Californians (Vietsocal) distributed food on Tuesday, June 09th to everyone at Vietsocal Headquarter, 12755 Brookhurst St, #116, Garden Grove, CA 92840 as well as delivered food to seniors, disabled people, and low-income families.

We also thank to Mr. Mark Anthony R. Paredes, Orange County Labor Federation, the OC Asian Pacific American Labor Alliance Chapter, and APALA connected together to bring needed food to seniors and families throughout the Westminster, Garden Grove, Santa Ana, Fountain Valley and Anaheim area.

We also deliver food to seniors and people have difficulties in transportation. Please call us at our phone number 657-345-4231.

Note: Please call us to check if food is available. Each household only has 1 box per week.