Food Distribution

Phân Phát Thực Phẩm – Food Distribution on Third Week of July 2020

Cộng Đồng Người Việt Nam California đã phân phát thực phẩm vào ngày thứ ba 14 tháng 07 đến quý đồng hương tại Trụ Sở Cộng Đồng tại địa chỉ 12755 Brookhurst St, #116, Garden Grove, CA 92840 cũng như giao thực phẩm đến những gia đình có người già.

Chúng tôi có đem thực phẩm cho đến đồng hương là người già hay những quý vị gặp khó khăn trong việc đi lại. Quý vị cần thực phẩm, xin liên lạc với chúng tôi tại số điện thoại (657) 345-4231.

Ngoài ra, Cộng Đồng khuyến khích mọi người trả lời bảng câu hỏi Thống Kê Dân Số 2020. Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc trả lời bảng câu hỏi Thống Kê Dân Số 2020, kính mời quý vị đến văn phòng vào mỗi thứ hai từ 9 giờ sáng tới 1 giờ chiều.