Food Distribution

Phân Phát Thực Phẩm – Food Distribution on 09/08/2020

Cộng Đồng Người Việt Nam California cùng các hội đoàn phân phối thực phẩm và đem thực phẩm đến đồng hương vào thứ 3 ngày 08 tháng 09 năm 2020.