ESL classes- Tiếng Anh căn bản

English Bài 4: CÂU HỎI CÓ-KHÔNG (YES/NO QUESTIONS) + SỞ HỮU (POSSESSIONS) + SƠ LƯỢC DANH TỪ GHÉP (COMPOUND NOUN)

Gv: Khôi

Câu hỏi Có – Không

Yes = có, đồng ý với câu hỏi

No = Không, không đồng ý với câu hỏi

Tùy thuộc vào ĐỘNG TỪ:

1/ Động từ TO BE (Is, Am, Are): Đem động từ lên đầu câu:

IS/AM/ARE + CHỦ NGỮ

Chú ý: Dùng IS/AM/ARE là tùy thuộc vào chủ ngữ (xem bài 1)

Vd1: Is she fine?

Cô ấy khỏe không?

Fine = khỏe

  • She dùng với động từ TO BE is, do đó khi đặt câu hỏi phải dùng Is.

Vd2: Are you Hải?

Anh là Hải phải không?

èYou dùng với động từ TO BE là ARE, nên khi đặt câu hỏi phải dùng ARE.

Vd3: Is she beautiful? Cô ấy có đẹp không?

  • She dùng với động từ TO BE là IS, nên khi đặt câu hỏi phải dùng IS.

Vd4: Am I crazy? Tôi có khùng không? (crazy = khùng)

  • I dùng với động từ TO BE là AM, nên khi đặt câu hỏi phải dung AM.

2/ ĐỘNG TỪ THƯỜNG (TẤT CẢ CÁC ĐỘNG TỪ KHÁC VỚI ĐỘNG TỪ TO BE): Dùng DO/DOES ở đầu câu:

DO/DOES + Chủ Ngữ + Động Từ

Chú ý: Dùng DO hay DOES là do chủ ngữ.

Vd1: Anh có thích uống trà không?

DO you like to drink tea?

  • Chủ ngữ là YOU thì phải dung DO, động từ trong câu này là động từ LIKE=THÍCH

Vd2: Chị ấy có thích uống trà không?

DOES she like to drink tea?

  • Chủ ngữ là SHE thì phải dùng DOES, động từ trong câu này là động từ LIKE=THÍCH

Vd3: Họ có muốn ăn cơm không? (ăn =eat, cơm = rice)

DO they want to eat rice?

  • Chủ ngữ là THEY thì phải dùng DO, động từ chính trong câu này là động từ MUỐN = WANT

CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI:

Yes, câu khẳng định (đã học ở bài 1 +2)

No, Câu phủ định (đã học ở bài 2 +3)

Sở Hữu = Của

Danh xưng Sở hữu của
I =tôi My = của Tôi
We= chúng tôi Our = của chúng tôi
He= anh ấy His = của anh ấy
She = chị ấy Her
they their
It its

Danh từ ghép

Chú ý quan trọng: Trong tiếng Anh, cái gì là CHÍNH thì ở SAU CÙNG

Vd1: trà nóng. Thì tính từ nóng bổ nghĩa cho danh từ Trà. Danh từ trà là chính. Do đó trà nóng = HOT TEA. (TEA đứng sau)

Vd2: Cà phê sữa. Cà phê (coffee) là chính, sữa (milk) là bổ sung, do đó dịch mà MILK TEA.

Vd3: son =con trai, daughter = con gái

Khi muốn dịch con trai của anh ấy, thì con trai là chính, của anh ấy bổ nghĩa cho con trai, nên dịch là HIS SON.

Bấm vào để tải bài học: Tài bài học