Food Distribution

Phân Phát Thực Phẩm – Food Distribution on 10/06/2020

Cộng Đồng Người Việt Nam California cùng các hội đoàn phân phối thực phẩm và đem thực phẩm đến đồng hương vào thứ 3 ngày 07 tháng 10năm 2020. Quý vị cần thực phẩm, xin liên lạc với chúng tôi tại số điện thoại (657) 345-4231. Chúng tôi có đem thực phẩm cho đến đồng hương là người già độc thân hay những quý vị gặp khó khăn trong việc đi lại.