COVID-19-Resources

Chương Trình Grab & Go Meals dành cho người 60 tuổi trở lên

Chương trình Meals on Wheels OC Lunch Café dành cho người già từ 60 tuổi trở lên, thường cung cấp bữa ăn trưa nóng tại các trung tâm người già và trung tâm cộng đồng, hiện đang cung cấp các bữa ăn đông lạnh có thể lấy tại các trung tâm.

Những người đã ghi danh Café Trưa có thể nhờ người thân gia đình hoặc bạn bè đến giúp nhận bữa ăn bằng cách cung cấp họ tên và địa chỉ của người tham gia chương trình. Những người tham gia mới hoặc chưa ghi danh có thể nhờ một người nào đó nhận bữa ăn miễn là người đó có ID của người chưa ghi danh.

Những người nhận bữa ăn được trao cơ hội đóng góp tự nguyện cho các bữa ăn, và không ai sẽ bị từ chối do không thể đóng góp.

Ngày, thời gian và địa điểm để nhận có thể thay đổi. Xin quý vị kiểm tra trang web này https://www.mealsonwheelsoc.org/covid-19-lunch-cafe/ hàng ngày bắt đầu lúc 9 giờ sáng để cập nhật hàng ngày và hàng tuần mới nhất. Liên hệ với các trung tâm trong website hoặc gọi cho văn phòng của Meals On Wheels OC tại 714-823-3294 để biết thêm thông tin.

Nguồn: https://www.mealsonwheelsoc.org/covid-19-lunch-cafe/